Računovodske storitve

30 let izkušenj ter strokovno izobražen kader je zagotovilo, da vaš posel ne bo temeljil na predvidevanjih in ugibanjih, ampak bo podprt z realnimi številkami.

KONTAKTIRAJTE NAS

Za vas opravljamo naslednje storitve:

- vodenje glavne in pomožnih knjig (knjiženje, kontiranje dokumentov, izdani in prejeti računi, transakcijski račun, blagajniško poslovanje, materialno poslovanje, osnovna sredstva, analitično evidentiranje odhodkov in prihodkov, spremljanje terjatev in obveznosti)

- vodenje obračuna davka na dodano vrednost za posamezna davčna obdobja

- obračunavanje plač (zagotavljanje evidenc in izdelava obrazcev glede na zakonske predpise v zvezi s plačami; obračun nadomestila plač za refundacijo boleznine nad 30 dni ali  odsotnosti zaradi nege)

- vodenje in obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin, izplačil obresti in dividend

izdelava medletnih, letnih poročil in obrazcev za statistične potrebe ter za javno objavo (AJPES)

- sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih do tujine ter o tujih naložbah na obrazcih SN

- obračun davka iz dohodka pravnih oseb, napoved davka iz dejavnosti samostojnega podjetnika za davčne in druge namene, letno poročanje Finančni upravi RS o izplačilih fizičnim osebam idr.

- spremljanje davčnih in drugih novosti ter obveščanje strank.

- izdelava e-računov

Svetujemo vam glede pravilnega sestavljanja izvirnih knjigovodskih listin naročnika in predaje urejene dokumentacije računovodskemu servisu:

- Priprava izdanih računov za knjiženje (ali vsebujejo izdani računi vse predpisane elemente; ali so računi izdani pravočasno in za vsak opravljen promet blaga oziroma storitev; ali so za prejete predujme pravočasno izdani računi za predujme;  ali je naročnik v obračunskem obdobju imel porabo blaga in storitev v zasebne namene zaposlenih ter lastno rabo, uporaba davčnih blagajn.

- Priprava prejetih računov za knjiženje (vsebinska in računska kontrola knjigovodske listine; ali listina vsebuje vse elemente, predpisane z Zakonom o davku na dodano vrednost; predložitev ustreznih listin k prejetim računom -dobavnice, prevzemni dokumenti, carinske deklaracije; dokazovanje resničnosti nastanka poslovnega dogodka v zvezi s porabo materialov in storitev)

- Priprava potnih nalogov za knjiženje (pravilna izpolnitev potnih nalogov z obračunom potnih stroškov z vsemi prilogami na standardnem obrazcu ali na računalniškem izpisu, ki so opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi – odredbodajalec, predlagatelj, prejemnik)

- Priprava blagajniške dokumentacije za knjiženje (blagajniški dnevnik ter blagajniški prejemki in izdatki – podpisanih, s priloženimi ustreznimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami)

- Priprava podatkov o izplačanih plačah in drugih prejemkih (podatki o bruto plači zaposlenega, razčlenjen na osnovno plačo in vse dodatke, ki pripadajo zaposlenemu na podlagi zakona in KP; podatki o skupni delovni dobi, izjave o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, podatki o sodnih in administrativnih prepovedih ter druge podatki, ki so potrebni za pravilne obračun plače, stimulacije, bonitete ipd.)

- Izdajanje ustreznih sklepov o računovodskih usmeritvah, skladno z določbami standardov.